Район Сливница

Район Сливница

 
Режима да се изпълнява в следния графи Описание на авaрията
Райони с нарушено водоподаване/спиране на водата
Забележки
            Режим на водоползване  в с. Гургулят и с. Гълъбовци, община Сливница

 с. Гургулят-през 24 часа спиране и пускане на резервоар "Мусинец" в 08:00ч.

с. Гълъбовци-

Долна махала-от 25.07.2022г.

Горна махала-от 26.07.2022г.

Във връзка с настъпило засушаване през летния период и намаляване на дебита на водоизточниците и съгласно чл.2 от допълнителните разпоредби на Наредба №4/2004г. "За условията и реда за присъединяване на потребителите и ползване на водоснабдителните и канализационните системи", се въвежда режим на водоползване и забрана за ползване на питейна вода за напояване, поливане на зелени площи и миене на моторни превозни средства за село Гургулят  считано от 20.07.2022г. със Заповед на №5/20.07.2022г. и за село Гълъбовци считано от 25.07.2022г. със Заповед №14/25.07.2022г.

 

 При необходимост графика може да бъде променен!