ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА

 1. ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА
  • ИНВЕСТИЦИИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА КАЧЕСТВО И ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА И ЕФЕКТИВНОСТТА НА ВИК ОПЕРАТОРА

Предвидените средства в инвестиционната програма на "Водоснабдяване и канализация" ЕООД – София за периода 2017-2021г. са както следва:

Код
счетоводна сметка
ДМА

%
годишна аморти-зация

Наименование

График за изграждане по години, (хил. лв.)

Стойност на проекта             2017-2021
(хил. лв.)

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

1.1

ВОДОСНАБДЯВАНЕ:

1 012

795

396

3 613

2 045

1 185

1 075

8 314

 

2040201

2%

Язовири

 

 

 

 

 

 

 

0

 

2040202

2%

Водоеми  и речни водохващания

 

 

 

5

30

30

30

95

 

2040204

2%

Сондажи и каптажи

14

 

 

8

30

30

30

98

 

20202

3%

Санитарно-охранителни зони

 

 

2

 

50

50

50

152

 

2040205

2%

Довеждащи съоръжения

74

53

 

1 715

40

40

40

1 835

 

2040207

4%

Пречиствателни станции за питейни води

17

 

 

2

10

10

10

32

 

2040207

4%

Резервоари

7

54

43

68

60

50

50

271

 

2040207

4%

Хлораторнистанциии

4

4

2

11

5

5

5

29

 

2040207

4%

Помпени станции

86

77

41

390

30

50

50

560

 

2030401

10%

Хидрофори

 

 

64

506

50

50

50

721

 

2040205

2%

Рехабилитация  и разширение на водопроводната мрежа над 10 м

217

39

214

157

700

300

300

1 671

 

2040205

2%

Сградни водопроводни отклонения

24

 

 

13

100

95

100

308

 

2030502

10%

Кранове и хидранти

18

5

8

15

20

15

20

78

 

2030501

10%

Измерване на вход  ВС

1

20

 

 

20

80

20

120

 

2030501

10%

Зониране  на водопроводната мрежа-контролно измерване

 

10

 

 

20

100

40

160

 

2030502

10%

Управление на налягането

 

36

 

 

10

50

50

110

 

215

20%

Проучване и моделиране на водопроводната мрежа

 

 

 

 

5

10

10

25

 

2030503

10%

СКАДА за водоснабдяване

 

12

1

86

25

50

50

212

 

20302

10%

Лаборатория за питейни води

 

 

 

 

 

 

 

0

 

20502

10%

Лекотоварни автомобили за водоснабдяване

331

160

 

5

460

 

 

465

 

20501

8%

Тежкотоварни автомобили за водоснабдяване

22

20

 

1

100

160

160

421

 

20503

10%

Автомобили за водоснабдяване

60

 

 

8

 

 

 

8

 

20303

10%

Строителна и специализирана механизация за водоснабдяване

120

270

14

612

270

 

 

896

 

20306

10%

Друго специализирано оборудване за водоснабдяване

14

35

8

10

10

10

10

48

1.2

 ОТВЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ:

5

60

23

8

312

227

243

813

 

2040207

4%

Канализационни помпени станции

 

 

 

 

 

 

 

0

 

2040206

2%

Рехабилитация  и разширение на главни  канализационни колектори и клонове

5

 

 

 

 

 

 

0

 

2040206

2%

Рехабилитация  и разширение на канализационната мрежа над 10 м

 

 

14

7

127

127

130

405

 

2040206

2%

Сградни канализационни отклонения

 

 

 

1

35

35

40

111

 

2030503

10%

СКАДА за отвеждане на отпадъчни води

 

 

 

 

 

 

 

0

 

215

20%

Проучване и моделиране на канализационната мрежа

 

 

 

 

15

15

18

48

 

20502

10%

Лекотоварни автомобили  за канализация

 

 

 

 

105

20

20

145

 

20501

8%

Тежкотоварни автомобили  за канализация

 

 

 

 

 

 

 

0

 

20503

10%

Автомобили  за канализация

 

 

 

 

 

 

 

0

 

20303

10%

Строителна и специализирана механизация за канализация

 

60

9

 

30

30

30

99

 

20306

10%

Друго специализирано оборудване за канализация

 

 

 

 

 

 

5

5

1.3

 ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ:

21

18

0

9

350

200

130

689

 

2040207

4%

Пречиствателни станции за отпадъчни води

 

3

 

9

40

40

30

119

 

20302

10%

Лаборатория за отпадъчни води

 

 

 

 

 

 

20

20

 

2030503

10%

СКАДА за пречистване на отпадъчни води

 

 

 

 

80

40

40

160

 

20502

10%

Лекотоварни автомобили  за  ПСОВ

 

 

 

 

 

 

 

0

 

20501

8%

Тежкотоварни автомобили  за  ПСОВ

 

 

 

 

200

100

 

300

 

20503

10%

Автомобили  за  ПСОВ

 

 

 

 

 

 

 

0

 

20303

10%

Строителна и специализирана механизация  за ПСОВ

 

 

 

 

 

 

 

0

 

20306

10%

Друго специализирано оборудване за ПСОВ

21

15

 

 

30

30

30

90

1.4

ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТИ:

8

100

0

57

60

100

115

332

 

2030501

10%

Приходни водомери

8

100

0

57

50

90

100

297

 

2030501

10%

Приходни водомери с дистанционно отчитане

 

 

 

 

10

10

15

35

1.5

 ТРАНСПОРТ, АДМИНИСТРАЦИЯ  и  ИТ:

82

75

282

264

110

110

110

876

 

20201

3%

Административни и обслужващи сгради и конструкции

8

50

224

45

20

20

20

329

 

20601

10%

Стопански инвентар и офис оборудване

 

 

19

11

20

20

20

90

 

20502

10%

Лекотоварни автомобили

28

 

17

 

20

20

20

77

 

20503

10%

Автомобили

 

 

2

 

 

 

 

2

 

212

20%

Информационни системи - собствени активи

 

 

18

114

30

30

30

222

 

215

20%

Информационни системи - публични активи

40

 

 

 

 

 

 

0

 

215

20%

ГИС

 

20

 

 

10

10

10

30

 

208

20%

ИТ хардуер

6

5

2

95

10

10

10

127

 

 ОБЩО ИНВЕСТИЦИИ:

1 128

1 048

702

3 951

2 877

1 822

1 673

11 025

 

 Инвестиции в Собствени активи:

612

615

313

900

1 305

450

375

3 344

 

 Инвестиции в Публични активи:

516

433

389

3 051

1 572

1 372

1 298

7 681

 • ВС „Непитейна вода“

Код
счетоводна сметка
ДМА

%
годишна аморти-зация

Наименование

График за изграждане по години, (хил. лв.)

Стойност на проекта             2017-2021
(хил. лв.)

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

1.1

ВОДОСНАБДЯВАНЕ:

0

0

0

0

29

25

31

85

 

2040201

2%

Язовири

 

 

 

 

 

 

 

0

 

2040202

2%

Водоеми  и речни водохващания

 

 

 

 

1

1

1

3

 

2040204

2%

Сондажи и каптажи

 

 

 

 

 

 

 

0

 

20202

3%

Санитарно-охранителни зони

 

 

 

 

 

 

 

0

 

2040205

2%

Довеждащи съоръжения

 

 

 

 

 

 

 

0

 

2040207

4%

Пречиствателни станции за питейни води

 

 

 

 

 

 

 

0

 

2040207

4%

Резервоари

 

 

 

 

 

 

 

0

 

2040207

4%

Хлораторнистанциии

 

 

 

 

 

 

 

0

 

2040207

4%

Помпени станции

 

 

 

 

 

 

 

0

 

2030401

10%

Хидрофори

 

 

 

 

 

 

 

0

 

2040205

2%

Рехабилитация  и разширение на водопроводната мрежа над 10 м

 

 

 

 

10

10

10

30

 

2040205

2%

Сградни водопроводни отклонения

 

 

 

 

2

3

4

9

 

2030502

10%

Кранове и хидранти

 

 

 

 

2

3

4

9

 

2030501

10%

Измерване на вход  ВС

 

 

 

 

10

 

 

10

 

2030501

10%

Зониране  на водопроводната мрежа-контролно измерване

 

 

 

 

2

4

6

12

 

2030502

10%

Управление на налягането

 

 

 

 

2

4

6

12

 

215

20%

Проучване и моделиране на водопроводната мрежа

 

 

 

 

 

 

 

0

 

2030503

10%

СКАДА за водоснабдяване

 

 

 

 

 

 

 

0

 

20302

10%

Лаборатория за питейни води

 

 

 

 

 

 

 

0

 

20502

10%

Лекотоварни автомобили за водоснабдяване

 

 

 

 

 

 

 

0

 

20501

8%

Тежкотоварни автомобили за водоснабдяване

 

 

 

 

 

 

 

0

 

20503

10%

Автомобили за водоснабдяване

 

 

 

 

 

 

 

0

 

20303

10%

Строителна и специализирана механизация за водоснабдяване

 

 

 

 

 

 

 

0

 

20306

10%

Друго специализирано оборудване за водоснабдяване

 

 

 

 

 

 

 

0

1.2

 ОТВЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ:

0

0

0

0

0

0

0

0

1.3

 ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ:

0

0

0

0

0

0

0

0

1.4

ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТИ:

0

0

0

0

3

5

5

13

 

2030501

10%

Приходни водомери

 

 

 

 

3

5

5

13

 

2030501

10%

Приходни водомери с дистанционно отчитане

 

 

 

 

 

 

 

0

1.5

 ТРАНСПОРТ, АДМИНИСТРАЦИЯ  и  ИТ:

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 ОБЩО ИНВЕСТИЦИИ:

0

0

0

0

32

30

36

98

 

 Инвестиции в Собствени активи:

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 Инвестиции в Публични активи:

0

0

0

0

32

30

36

98

 • Инвестиции в собствени активи

В собствени активи са предвидени инвестиции общо за периода на бизнес плана – 3 344 хил. лв. Високата сума на инвестициите се формира предимно заради планираната подмяна на транспортни средства (1 099 хил. лв.) и строителна и специализирана механизация (995 хил. лв.), както и покупката на допълнителни, необходими за експлоатацията на новоприсъединената територия на община Ботевград.

За нуждите на експлоатационните райони се предвижда подмяната на 16 бр. лекотоварни автомобили – тип УАЗ, които са напълно амортизирани, както и покупката на 4 бр. допълнителни  автомобили - 2 бр. за новия експлоатационен район на територията на община Ботевград, 1 бр. за нуждите на направление Отвеждане на отпадъчни води и 1 бр. за работата на заварчика, който е позициониран в централното управление и обслужва всички райони. Общата стойност на предвидените 20 бр. лекотоварни автомобили е 565 хил. лв..За 2019 г.са предвидени 460 хил.лв. за закупуване на лекотоварни автомобили за водоснабдяване, 100хил.лв. за закупуване на тежкотоварни автомобили за водоснабдяване и 270 хил.лв. за закупуване на строителна механизация за водоснабдяване и 200 хил.лв. за закупуване на тежкотоварни автомобили за ПСОВ. Закупуването на описаната механизация и транспортни средства ще бъде реализиране с финансов лизинг на обща стойност 951 хил. лв., поради недостиг на средства от амортизации в собствени активи.

Лекотоварни автомобили за администрация - предвидени са 60 хил. лв. за основни ремонти на наличните лекотоварни автомобили.

Тежкотоварни автомобили – предвидени са 421 хил. лв. за услугата водоснабдяване за поетапната подмяна на наличните самосвали и за покупката на 1 нов самосвал за новия експлоатационен район на територията на община Ботевград, както и 300 хил. лв. за пречистване на отпадъчни води за покупката на 4 бр. самосвали за извозване на утайки.

Строителна и специализирана механизация - предвидени са 995 хил. лв., от които 612 хил. лв. за покупката на 5 бр. багери за изпълнение услугата по водоснабдяване и 270  хил. лв. (през 2019 г.) за покупката на 2 бр. багери за обезпечаване на район Ботевград с необходимата механизация.За услугата отвеждане на отпадъчни води са планирани 91 хил. лв. за дооборудване и  основни ремонти на каналопочистващимашини.

Предвидени са 143 хил. лв. за специализирано оборудване, като 90 хил. лв. от тях са за покупка на въздуходувки, помпи за утайки, миксери и др. за пречиствателните станции за отпадъчни води, които ще се реализират в периода 2019 -2021 година.

За водоснабдяване са предвидени 48 хил. лв. през периода на биснес плана за закупуване на малка механизация - резачи, апарати за заваряване, генератори, косачки и др. За канализация са предвидени 5 хил. лв. за периода за закупуване на бензинови помпи за отпадъчна вода за изпомпване на вода от ревизионни шахти и ПС за канализационни води.

Предвидени са 222 хил. лв. за информационни системи: за програмно осигуряване на АСУВ, покупка на програмни продукти за автотранспорта и за обработка на работни карти, софтуер за електронни карнети, приложения и допълнителни връзки към счетоводна система, ТРЗ и Инкасо.

Предвидени са 329 хил. лв. за административни и обслужващи сгради, от които с 224 хил. лв. е изпълнен основен ремонт на административна сграда и складове в ЦУ през 2017 година.

 • ВС „Непитейна вода“

Не се предвиждат инвестиции в собствени активи.

 • Инвестиции в публични активи

Предвидените инвестиции в публични активи общо за периода на бизнес плана възлизат на 7 681 хил. лв., като размерът на инвестициите гарантира изпълнението на ангажимента на дружеството за извършване на инвестиции съгласно договора с АВиК  и допълнителното споразумение към него (5 814 хил. лв. за периода 2016-2021 г.).

Изпълнението на инвестиционните проекти ще се осъществи чрез външни контрактори и с вътрешен ресурс. С вътрешен ресурс ще бъдат изпълнявани следните дейности:

 • Водоеми и речни водохващания – реконструкции и ремонтни дейности, освен когато изисква специализирана техника, с която дружеството не разполага;
 • Сондажи и каптажи – реконструкции и ремонтни дейности, освен когато изисква специализирана техника, с която дружеството не разполага;
 • Санитарно-охранителни зони – учредяване на нови и поддръжка на съществуващи;
 • Довеждащи съоръжения – реконструкции и ремонтни дейности, освен когато изисква специализирана техника, с която дружеството не разполага;
 • Резервоари – ще се извършват реконструкции и ремонтни дейности;
 • Хлораторнистанциии – подмяна на амортизирани модули за хлориране с нови;
 • Помпени станции – ще се извършват реконструкции и ремонтни дейности, подмяна на помпи, в случай на обследване за енергийна ефективност ще се използват подизпълнители с нужната експертиза;
 • Хидрофори – ще се извършват реконструкции и ремонтни дейности;
 • Рехабилитация и разширение на водопроводната мрежа над 10 м;
 • Сградни водопроводни отклонения – рехабилитация и подмяна;
 • Кранове и хидранти – подмяна на амортизирани арматури;
 • Измерване на вход ВС – монтиране на нови измервателни устройства, освен когато в цената на дебитомера не е включен и монтаж, пуск, настройка от фирмата доставчик;
 • Зониране на водопроводната мрежа - контролно измерване – дефиниране на нови зони, определяне на мерките за обособяването им и изпълнение на строително – монтажни дейности, когато се налага (изграждане на шахти, подмяна на арматура, монтаж на кранове в нови точки, инсталиране на контролно - измервателна техника и т.н.);
 • Управление на налягането – дефиниране на зоните, в които е подходящо да се управлява налягането, определяне на денонощен режим на работа и изпълнение на строително – монтажни дейности, когато се налага (изграждане на шахти, монтаж на PRV и т.н.);
 • Рехабилитация и разширение на канализационната мрежа над 10 м;
 • Сградни канализационни отклонения – рехабилитация и подмяна;
 • Приходни водомери – подмяна на амортизирани приходни водомери с нови;
 • Приходни водомери с дистанционно отчитане – монтиране на нови водомери с дистанционно отчитане на големи потребители.

Предвидените инвестиции в публични активи за услугата доставяне на вода на потребителите възлизат на 6 476 хил. лв. и включват основно дейности по рехабилитация на довеждащи съоръжения и водопроводната мрежа (3 506 хил. лв.), които да съдействат за намаляване на загубите по мрежата и цялостно по-добро техническо състояние. Предвидени са и 270 хил. лв. за зониране и за управление на налягането, като през 2019 г. дейностите ще стартират в гр. Самоков, където загубите на вода са най-големи.

За основни ремонти на тръбни части и арматури на събирателните шахти в каптажите са предвидени 98 хил. лв. за периода на бизнес плана, а за възстановяване на разрушените огради на СОЗ – 152 хил. лв..

Предвидени са и основни ремонти на помпените станции за 560 хил. лв., като само за  рехабилитацията на ПС Опицвет - 260 хил. лв..

За подмяната на тръбна част и арматури, хидроизолация на покривни плочи и ремонт на сухи камери на резервоарите са предвидени 271 хил. лв., а за подмяна на помпени агрегати на хидрофорите – 506 хил. лв..

За разширението и подмяната на оборудването  на СКАДА (АСУВ) за водоснабдяване  са планирани 212 хил. лв..

Предвидените инвестиции в публични активи за услугата отвеждане на отпадъчни води възлизат на 564 хил. лв. и включват рехабилитация, проучване и изготвяне на хидравличен модел на канализационната мрежа.

Предвидените инвестиции в публични активи за услугата пречистване на отпадъчни води възлизат на 299 хил. лв. и включват основен ремонт на съоръженията в ПСОВ Самоков, за подмяна на софтуера и на оборудването на СКАДА системата и за стартиране на дейностите по акредитация на лабораторията за отпадъчни води.

За подмяна на приходни водомери дружеството планира инвестиции в размер на 332 хил. лв..

 • ВС „Непитейна вода“

Общо 98 хил. лв. ще бъдат инвестирани в публични активи, които са част от системата за доставка на вода с непитейни качества, за периода от предаването ѝ за експлоатация през 2019 г. до края на регулаторния период. Инвестициите се налагат с цел по-добра експлоатация и запознаване с новата за Дружеството система, а именно:

 • Измерване на количествата вода на вход система, контролно измерване в ключови точки и/или при големи консуматори;
 • Рехабилитация на компрометирани участъци от мрежата и СВО, и подмяна на неработещи арматури;
 • Обследване, зониране,управление на налягането, мерки за отделяне на системата от тази за питейна вода.
  • Инвестиции в системи, регистри и бази данни

За разширението на СКАДА (АСУВ) за водоснабдяване и за цялостна подмяна на оборудването ѝ са предвидени общо 212 хил. лв., а за подмяна на софтуерното оборудване на СКАДА за пречистване на отпадъчни води – 160 хил. лв. (ПСОВ Самоков – в края на 2018 г. имаше сериозна авария, която налага подмяна на хардуерни компоненти и нов софтуер).

За развитието (поддръжка) на ГИС са предвидени общо 30 хил. лв., а за други информационни системи - собствени активи - 222 хил. лв.:

 • за програмно осигуряване на АСУВ;
 • покупка на програмни продукти за автотранспорта и за обработка на работни карти;
 • софтуер за електронни карнети, приложения и допълнителни връзки към счетоводна система, ТРЗ и Инкасо.