Водата в Ботевград отговаря на изискванията за качество и се доставя напълно законно

 

Водата в Ботевград отговаря на изискванията за качество и се доставя напълно законно

 

Подаваната вода за  питейно-битови нужди на населението стига до хората след дезинфекциране и обеззаразяване

 

 

Питейната вода за населението на Ботевград и околните селища от язовир „Бебреш“ напълно отговаря на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.

Подаваните количества се дезинфекцират и задължително се обеззаразяват.

РЗИ – София област извършва редовен мониторинг и до днешна дата няма констатирани проби, които да не съответстват на изискванията за качество на питейните води.

От 1 април 2019 година ВиК обслужването на територията на община Ботевград премина към „ВиК“ ЕООД гр. София.

На 12 април 2019 година дружеството сключва договор с „Напоителни системи“ ЕАД – София клон за доставка на „условно“ чиста вода от язовир „Бебреш“ в размер до 2,5 млн. куб. м по водопровод ф426 и при необходимост – от байпасни връзки, изградени по тръбопроводите, собственост на „Напоителни системи“ ЕАД – София клон.

На 17 март 2017 г. от комисия се констатира, че водопроводът ф426 е в много лошо експлоатационно състояние и не може да провежда необходимите водни количества. При извършена проверка от „ВиК“ ЕООД гр. София след подписване на договора с „Напоителни системи“ ЕАД – София клон се установи, че водопроводът е компрометиран и негоден за доставка на питейна вода до Ботевград и околните селища. Затова е взето решение той да бъде бракуван, а за доставката на вода да се ползват байпасните връзки по тръбопровода на „Напоителни системи“ ЕАД - София клон.