Предложение за изменение на цените

„На основение чл.19 от закона за регулиране на водоснабдителните и канализационни услуги, чл.18 и чл.19 от Наредбата за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационни услуги, „В и К” ЕООД, гр.София уведомява своите потребители, че ще внесе в Комисията за енергийно и водно регулиране предложение за изменение на цените на предоставяните В и К услуги както следва:

 

Цени на ВиК услуги  без ДДС, в лв./куб.м

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

Цена за услугата доставяне на вода на потребителите   

1,168

1,463

1,286

1,302

1,302

Цена за услугата отвеждане на отпадъчните води            

0,152

0,165

0,201

0,211

0,217

Цена за услугата пречистване на отпадъчните води

 

       

Битови и приравнените към тях общ., търг. и др. 

1,051

0,730

0,673

0,672

0,686

Промишлени и стопански    

 степен на замърсяване 1

1,298

1,044

0,812

0,810

0,827

степен на замърсяване 2

1,807

1,209

1,121

1,119

1,142

степен на замърсяване 3

2,536

1,679

1,683

1,680

1,715

Цена за услугата доставяне на вода на друг ВиК оператор  

 

       

Цена за услугата доставяне на вода с непитейни качества

-

-

1,558

1,588

1,831